Udruženje za zaštitu prava potrošača “Prosperitet” – Novi Sad, nastalo je iz vojvođanske Asocijacije potrošača gasa, koju je 2001. godine osnovao sadašnji predsednik Udruženja Radomir Ćirilović sa saradnicima.

Osnovano je slobodnom voljom svojih članova kao dobrovoljna nevladina i nedobitna organizacija u cilju zaštite njihovih pojedinačnih i kolektivnih prava u oblastima: energetike, (gas, toplotna i električna energija i sl.); javnih i javno komunalnih i privrednih subjekata uslužnih delatnosti, ostvarivanja i unapređenja zaštite životne sredine i dr.

U borbi za prava 180.000 domaćinstava, Ćirilović je sa istomišljenicima, koji čine okosnicu ovog Udruženja, uspeo nakon niza susreta i pregovora sa pokojnim premijerom dr Zoranom Đinđićem i ministrima, za energetiku i rudarstvo, finansije i ekonomiju da se izbori za otpis kamate od 100 miliona dinara i reprogram duga za vojvođanske individualne potrošače prirodnog gasa u iznosu od 300 miliona dinara.

Neprekidnim pritiscima na Vladu i resorna ministarstva, sadašnje rukovodstvo “Prosperitet”, u vreme delovanja pod imenom Asocijacija potrošača gasa, takođe je ispravilo decenijsku nepravdu, ukidanjem poreza na promet na gas, koji su tada jedino plaćali individualni potrošači gasa i bili u diskriminisan položaju u odnosu na ostale korisnike ovog energenta koji su koristili daljinske sisteme grejanja.

Nakon organizovanih protesta u Novom Sadu, zbog učestalih povećanja cene gasa, 2002. godine zaštitnici potrošača iz “Prosperitet” su primorali gradske čelnike da se za novosadske potrošače gasa iz gradskog budžeta izvrši subvencija od 10 miliona dinara jer su godinama bili subvencionisani samo građani koji su se grejali preko toplane. Nakon mnogobrojnih sastanaka i intenzivnih pregovora sa organima vlasti APV i 35 distributera gasa, izborili su se za snižavanje marže sa 25% na 5 do 10%.

Na zahtev ogromnog broja pristalica, Asocijacija individualnih potrošača prirodnog gasa, proširuje oblast delovanja, da bi se 2003.godine transformisala u Udruženje nestranački opredeljenih građana “Prosperitet”, sa ciljem zaštite potrošača iz oblasti energetike i usluga od javnog značaja. Nastavljajući raniju borbu na zaštiti potrošača prirodnog gasa, ovo Udruženje je 2005. godine uspelo da kod Agencije za privatizaciju stopira privatizaciju DP “Novi Sad-gas”, jer nije bila izvršena identifikacija obima i strukture uloženog kapitala u izgradnji gasovodnog sistema u čijem finansiranju je učestvovalo 60.000 potrošača Novog Sada, Sremskih Karlovaca, Beočina, Bačke Palanke, Bačkog Petrovca i Malog Iđoša. Udruženje “Prosperitet” nastavlja dalju aktivnost po ovom pitanju do konačnog rešenja preko državnih organa, što je i danas aktuelna tema. U cilju adekvatnog načina rešavanja pitanja divlje stambene izgradnje, “Prosperitet” je, upozoravajući na ponuđene loše modele legalizacije, aktivno uzeo učešće sa predlozima rešenja koja se mogu realizovati u praksi. U tom smislu neprekidno je vršilo pritisak na lokalnu samoupravu i Ministarstvo za kapitalne investicije, štiteći interese i prava poreskih obveznika.

Stupanjem na snagu novog Zakona o Udruženjima, u cilju usklađivanja svojih akata sa zakonom, ovo udruženje je na sednici Skupštine, održanoj 28.10.2010.god. donelo novi Statut pod izmenjenim nazivom, Udruženje za zaštitu prava potrošača “Prosperitet” – Novi Sad. Oblast ostvarivanja ciljeva i ciljevi Udruženja su: Zaštita prava potrošača u oblastima; energetike (gas, toplotna i električna energija i sl.); javnih i javno komunalnih i privrednih subjekata uslužnih delatnosti, i ostvarivanje i unapređenje zaštite životne sredine. Javnim istupanjima, putem tribina, protesta, pisanih zahteva, predloga i pregovora sa predstavnicima organa vlasti, propraćeno medijskom kampanjom, nastojimo da suzbijemo neopravdana povećanja cena energenata, komunalnih usluga, odnosno usluga od opšteg ekonomskog interesa, ostalih osnovnih životnih potrebeština, kao i da se eliminišu sve negativne društvene pojave u Srbiji.

Radi ostvarivanja ciljeva, Udruženje:

1) okuplja potrošače i upoznaje ih sa njihovim pravima kao potrošača i učestvuje u projektima zaštite životne sredine u skladu sa zakonom;

2) putem medija: (štampe, radija i televizije), obaveštava potrošače o negativnim pojavama na tržištu i merama koje preduzima radi zaštite njihovih prava;

3) radi na edukaciji dece i roditelja i organizuje njihovo osposobljavanje u oblastima: prava kao potrošača i zaštite životne sredine;

4) stara se o sprovođenju politike i primeni domicilnih zakona i podzakonskih akata, standarda i direktiva EU u domenu zaštite prava potrošača i zaštite životne sredine, u oblastima ostvarivanja ciljeva;

5) putem predstavnika u organima vlasti, inicira raspravu i preduzimanje mera za poboljšanje položaja potrošača;

6) inicira sastanke sa resornim ministrima i drugim predstavnicima organa vlasti, na temu:

privatizacije privredih subjekata komunalnih delatnosti, radi preduzimanja mera, pre njihove privatizacije, za identifikaciju objekata, obima, strukture i vrednosti uloženog kapitala u njima, od strane potrošača, u interesu zaštite i ostvarivanja njihovih pojedinačnih i kolektivnih prava na pravičnu naknadu, za uloženi kapital, u privrednim subjektima koji se privatizuju;

7) putem anketa, prikuplja zapažanja potrošača o negativnim pojavama u oblastima ostvarivanja ciljeva, radi preduzimanja konkretnih mera za zaštitu njihovih pojedinačnih i kolektivnih prava i ineresa u skladu sa zakonom;

8) inicira, kod nadležnih pravosudnih organa, preduzimanje mera pravne zaštite potrošača, protiv odgovornih lica u privrednim subjetima, koji: svojim postupcima, merama i aktima, nanose materijalnu štetu potrošačima, kao konzumentima njihovih usluga;

9) kod organa zakonodavne vlasti, potstiee aktivnosti na prilagođavanju zakonske regulative evropskim i svetskim standardima, u oblasitima ostvarivanja ciljeva;

10) sarađuje sa školama, univerzitetima, strukovnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, na planu unapređenja i zaštite prava potrošača i zaštite životne sredine;

11) preduzima mere na planu suzbijanja negativnih pojava i kršenja pozitivnih propisa, od strane privrednih subjekata iz oblasti ostvarivanja ciljeva;

12) podtstiče studente i učenike srednjih škola da se bave proučavanjem problema iz oblasti: zaštite životne sredine i zaštite potrošača, kao konzumenata proizvoda na tržištu, u oblastima ostvarivanja ciljeva.

13) organizuje i druge oblike delovanja, radi unapređenja prava potrošača i zaštite životne sredine.

 

Udruženje, u ostvarivanju svojih ciljeva i javnog delovanja, stara se o:

zadovoljenju osnovnih potreba potrošača da: pri kupovini potrošnih dobara i usluga dobiju, po život i zdravlje bezbedne i sigurne proizvode i usluge, po ceni, koja odgovara njihovoj stvarnoj količini, kvalitetu, i vremenu pružanja usluga;

pravovremenom i istinitom informisanju potrošača o njihovom pravu na obeštećenje u slučaju:

kupovine nezdrave robe ili robe sa skrivenim manama ili nekvalitetno pruženih usluga, od privrednih subjekata, iz oblasti ostvarivanja ciljeva.

Rešenjem Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija o upisu u evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača br. 110-00-9 / 2015, od 17.07.2015.god, Udruženje, shodno članu 135. st. 1. tač.2,3,4 Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. Gl. RS” 62/2014), ima pravo na pokretanje postupka za zaštitu kolektivnog interesa potrošača u skladu sa članom 147. ovog zakona, zastupanja interesa potrošača u sudskim i vansudskim postupcima i zastupanja interesa potrošača u konsultativnim telima u oblasti zaštite potrošača na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou,

Pošto su trgovci koji pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa dužni da obrazuju komisije za rešavanje reklamacija potrošača, Udruženje “Prosperitet” -Novi Sad, kao evidentirano udruženje, na osnovu člana 92. st.2. Zakona, polaže pravo na imenovanje svojih predstavnika u ovo radno telo. Tako je na širem području Srbije, kod pružalaca usluga od opšteg ekonomskog interesa, Udruženje za zaštitu prava potrošača “Prosperitet” – Novi Sad putem svojih imenovanih predstavnika, uzelo učešće u savetodavnim telima u skladu sa članom 83. Zakona o zaštiti potrošača kao iu Komisiji za rešavanje reklamacija u skladu sa članom 92. ovog zakona.

Osim konkretnih akcija koje ovo Udruženje samostalno sprovodi, solidarno se priključuje i daje podršku svim organizacijama koje se bore za prava običnog čoveka, privrednim subjektima, kao i pojedincima koji se bore za sopstvena prava, prava i dostojanstvo svoje porodice.


Gradonačelnik Novog Sada primio delgaciju Udruženja potrošača “PROSPERITET”


Saopštenje u vezi sa otpisom kamate potrošačima