Udruženja za zaštitu prava potrošača „Prosperitet“ – Novi Sad
Oblast ostvarivanja ciljeva i ciljevi Udruženja su: Zaštita prava potrošača u oblastima:
Energetike, (gas, toplotna i električna energija i sl.); javnih i javno komunalnih i privrednih
subjekata uslužnih delatnosti, i ostvarivanje i unapređenje zaštite životne sredine.
Udruženje, u vezi sa svojim statutarnim ciljevima, može neposredno, u manjem obimu, da
obavlja i privrednu i druge delatnosti kojima se stiče dobit, organizovanjem: seminara (od
kotizacije); akcija prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina (u interesu zaštite životne
sredune); edukativnih radionica i na drugi zakonom dozvoljen način.
Rad Udruženja je javan.
Javnost rada i aktivnost Udruženja ostvaruje se putem: javnih sednica njegovih organa, javnim
predstavljanjem i objavljivanjem programa od javnog interesa, u medijima i na drugi javnosti
dostupan način.
Unutrašnja organizacija
Udruženje može osnovati svoj ogranak (agenciju, sekciju, klub, podružnicu i dr.), bez statusa
pravnog lica.
Udruženje se može udruživati u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.
Odluku o udruživanju i osnivanju ogranka, na predlog Upravni odbor Udruženja, donosi
Skupština.

Obavljanje aktivnosti Udruženja

Radi ostvarivanja ciljeva, Udruženje:
1) okuplja potrošače i edukativno ih upoznaje sa pitanjima koja se odnose na zaštitu
njihovih prava kao potrošača i zaštitu životne sredine u skladu sa zakonom;
2) putem medija: (štampe, radija, televizije i el. medija), obaveštava potrošače o negativnim
pojavama na tržištu i merama koje preduzima radi zaštite njihovih prava;
3) stara se o edukaciji dece i roditelja i organizuje njihovo osposobljavanje u oblasti:
njihovih prava kao potrošača i zaštite životne sredine;
4) stara se o sprovođenju politike i primeni domicilnih zakona i podzakonskih akata,
standarda i direktiva EU u domenu zaštite prava potrošača i zaštite životne sredine, u oblastima
ostvarivanja ciljeva;
5) putem predstavnika u organima vlasti, inicira raspravu i preduzimanje mera za
poboljšanje položaja potrošača;
6) inicira sastanke sa resornim ministrima i drugim predstavnicima organa vlasti, na temu:
privatizacije privredih subjekata komunalnih delatnosti, radi preduzimanja mera, pre njihove
privatizacije, za identifikaciju obima, strukture i vrednosti uloženog kapitala u njima, od strane
potrošača, u interesu zaštite i ostvarivanja njihovih pojedinačnih i kolektivnih prava na pravičnu
naknadu, za uloženi kapital, u privrednim subjektima koji se privatizuju;
7) putem anketa, prikuplja zapažanja ptrošača o negativnim pojavama u oblastima
ostvarivanja ciljeva, radi preduzimanja konkretnih mera za zaštitu njihovih pojedinačnih i
kolektivnih prava i ineresa u skladu sa zakonom;
8) inicira, kod nadležnih pravosudnih organa, preduzimanje mera pravne zaštite potrošača,
protiv odgovornih lica u privrednim subjetima, koji: svojim postupcima, merama i aktima,
nanose materijalnu štetu potrošačima, kao konzumentima njihovih usluga;
9) kod organa zakonodavne vlasti, potstiče aktivnosti na prilagođavanju zakonske regulative
evropskim i svetskim standardima, u oblasitima ostvarivanja ciljeva;
10) sarađuje sa školama, univerzitetima, strukovnim udruženjima i organizacijama u zemlji i
inostranstvu, na planu unapređenja i zaštite prava potrošača i zaštite životne sredine;
11) preduzima mere na planu suzbijanja negativnih pojava i kršenja pozitivnih propisa, od
strane privrednih subjekata iz oblasti ostvarivanja ciljeva;
12) podtstiče studente i učenike srednjih škola da se bave proučavanjem problema iz oblasti:
zaštite životne sredine i zaštite potrošača, kao konzumenata proizvoda na tržištu, u oblastima
ostvarivanja cieljva.
13) organizuje i druge oblike delovanja, radi unapređenja prava potrošača i zaštite životne
sredine.
Udruženje, u ostvarivanju svojih ciljeva i javnog delovanja, stara se o:

 • zadovoljenju osnovnih potreba potrošača da: pri kupovini potrošnih dobara i usluga
  dobiju, po život i zdravlje bezbedne i sigurne proizvode i usluge, po ceni, koja odgovara njihovoj
  stvarnoj količini, kvalitetu, i vremenu pružanja usluga;
 • pravovremenom i istinitom informisanju potrošača o njihovom pravu na obeštećenje u
  slučaju: kupovine nezdrave robe ili robe sa skrivenim manama ili nekvalitetno pruženih usluga,
  od privrednih subjekata, iz oblasti ostvarivanja ciljeva.
  Odnos sa drugim subjektima
  Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje sarađuje sa: drugim udruženjima i savezima,
  naučnim, stručnim, obrazovnim i drugim sličnim organizacijama i ustanovama, privrednim
  subjektima i pojedincima, u zemlji i inostranstvu.
  U ostvarivanju saradnje, u skladu sa Statutom i zakonom, udruženje po potrebi zaključuje
  ugovore sa zainteresovanim stranama.